cisza i wiatr

54 teksty – auto­rem jest cisza i wiatr.

Człowiek szczęśli­wy ubiera się w uśmiech
i ma ot­warte ser­ce na dru­giego człowieka.
W je­go og­rodzie świeci słońce, kwitną kwiaty.
Człowiek nie­szczęśli­wy ma ciągle skwaszoną minę,
plu­je ja­dem, za­miast ser­ca ma głaz.
W ta­kim og­rodzie gdzie wciąż burza trwa
nic nie zak­witnie, je­dynie chwas­tom to nie przeszkadza. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 lutego 2017, 10:08

Człowiek zawzięty, mści­wy nig­dy nie będzie szczęśli­wy, a prze­cież wys­tar­czy ot­worzyć ser­ce na bliźnich aby pos­ma­kować szczęścia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 października 2016, 14:43

Noc w swoich ra­mionach zam­knęła dzień, za­wiesiła fi­rany z gwiazd, poz­wa­la mu od­począć od trosk, a gdy nas­ta­nie świt zbudzi go chłod­nym pocałunkiem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 grudnia 2015, 19:26

Zam­knęła ogród uczuć na kłódkę
przed złymi ludźmi -
żelaz­na bra­ma chłodem odstrasza,
ale jej ser­ce nie za­marzło - 
og­rze­wa się ciepłymi wspom­nieniami
i na­dal w nim kwitną stok­rotki
bez względu na porę roku. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 grudnia 2015, 21:58

Niektórzy ludzie niczym kot, zaw­sze spa­dają na "czte­ry łapy". 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 sierpnia 2014, 01:02

Mi­toma­ni - na ogół ludzie, którzy chełpiąc się pod­kreślają wa­lory, byt, których im brakuje. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 29 marca 2014, 10:09

Dla niektórych słowo przep­raszam, ciężkie tak, jak ołów. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 grudnia 2013, 00:23

Miał być czte­rolis­tną ko­niczyną, a oka­zał się czar­nym kotem. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 listopada 2013, 00:00

Na chłod­ne je­sien­ne wie­czo­ry dob­rze mieć ku­bek her­ba­ty z so­kiem ma­lino­wym, ciepły koc, dob­ry film i ko­goś obok. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 8 października 2013, 15:36

Naj­bar­wniej­szy dy­wan, to ten z je­sien­nych liści, rozścielo­ny pod stopami. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 23 września 2013, 17:48

cisza i wiatr

❤TEKSTY zamieszczane na tej stronie NALEŻĄ DO AUTORA !!! Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !!!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cisza i wiatr

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 lutego 2017, 14:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Człowiek szczęśli­wy ubiera się [...]

12 lutego 2017, 11:34natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Człowiek szczęśli­wy ubiera się [...]

17 października 2016, 19:57cisza i wiatr sko­men­to­wał tek­st Człowiek zawzięty, mści­wy nig­dy [...]

16 grudnia 2015, 20:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zamknęła ogród uczuć na [...]

16 grudnia 2015, 19:51krysta sko­men­to­wał tek­st Nocw swoich ra­mionach zam­knęła [...]

16 grudnia 2015, 19:37cisza i wiatr sko­men­to­wał tek­st Zamknęła ogród uczuć na [...]

16 grudnia 2015, 19:34cisza i wiatr sko­men­to­wał tek­st zamarzałem w cze­luściach niewie­dzy [...]

16 grudnia 2015, 06:48JaiTy sko­men­to­wał tek­st Zamknęła ogród uczuć na [...]

15 grudnia 2015, 21:58cisza i wiatr do­dał no­wy tek­st Zamknęła ogród uczuć na [...]

11 listopada 2015, 22:58cisza i wiatr do­dał no­wy tek­st Nocw swoich ra­mionach zam­knęła [...]